Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 273) 7 ต.ค. 3105
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 61) 20 ก.ค. 2565
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ดู : 46) 8 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 38) 8 ก.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 52) 20 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. กำเนิดนพคุณ (ดู : 33) 30 พ.ค. 2565
คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 18) 19 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 20) 12 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง (ดู : 17) 12 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 19) 12 พ.ค. 2565
คำสั่งการแบ่งงานและมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 15) 10 พ.ค. 2565
แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 25) 9 พ.ค. 2565
คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 17) 2 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 15) 2 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 16) 1 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มรสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 73) 15 มี.ค. 2565
ขอเชิญตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT (ดู : 47) 1 มี.ค. 2565
คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณปฏิบัติราขการแทน (ดู : 16) 7 ม.ค. 2565
คำสั่งมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน (ดู : 15) 7 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีป้าย และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 73) 4 ม.ค. 2565
การชำระภาษี (ดู : 40) 29 พ.ย. 2564
หาก ทหาร คืออาชีพในฝันของใครหลายคน โอกาสนั้นมาถึงแล้ว กองทัพบก เปิดรับสมัคร 3,080 อัตรา (ดู : 96) 16 พ.ย. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 123) 22 ต.ค. 2564
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 89) 22 ต.ค. 2564
ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงฯ (ดู : 91) 8 ต.ค. 2564
ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง (ดู : 91) 7 ต.ค. 2564
ประกาศคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้ง (ดู : 88) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 87) 6 ต.ค. 2564
ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกอค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 82) 6 ต.ค. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต (ดู : 15) 30 ก.ย. 2564
ปภ.แนะเรียนรู้-ปฏิบัติตนปลอดภัย จากสารเคมี ลดความเสี่ยงอันตราย (ดู : 98) 13 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 90) 13 ก.ย. 2564
ประกาศขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2562-2565) (ดู : 55) 1 ก.ย. 2564
ยาเสพติด (ดู : 24) 5 ส.ค. 2564
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564" (ดู : 121) 14 ก.ค. 2564
วิธีการเอาตัวรอดจากอุทกภัย (ดู : 21) 2 ก.ค. 2564
แจ้งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 124) 23 มิ.ย. 2564
การจัดการแบบบัญชีราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ประจำปี 2564 (ดู : 122) 21 มิ.ย. 2564
ไข้เลือดออก (ดู : 27) 11 มิ.ย. 2564
ช่องทางการลงทะเบียนและสถานที่ รับวันซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ดู : 344) 18 พ.ค. 2564
สรุปสถิติการบริการประชาชนประจำเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 (ดู : 129) 26 เม.ย. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 145) 20 เม.ย. 2564
การบริหารงานระบบแท่ง (ดู : 37) 19 เม.ย. 2564
ขยะมูลฝอย (ดู : 22) 12 เม.ย. 2564
รายงานงบการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 124) 5 เม.ย. 2564
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 146) 18 มี.ค. 2564
พิษสุนัขบ้า (ดู : 32) 16 มี.ค. 2564
เรื่อง ประชาสัมพันธ์คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ (ดู : 126) 9 มี.ค. 2564
ข้อควรระวังในการไหว้เจ้า ช่วงเทศการตรุษจีน (ดู : 150) 9 ก.พ. 2564
รายงานสรุปสถิติการบริการประชาชน (ดู : 147) 8 ก.พ. 2564
รายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 (ดู : 141) 3 ก.พ. 2564
การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามระเบียบกระทรวง พม. (ดู : 32) 2 ก.พ. 2564
รายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 149) 29 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 185) 28 ม.ค. 2564
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 177) 25 ม.ค. 2564
เรื่อง ขอแจ้งข้อมูลการพบเห็นหมึกสายวงฟ้า (Blue-ringed octopus) (ดู : 164) 21 ม.ค. 2564
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 161) 8 ม.ค. 2564
จริยธรรมของข้าราชการและการส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัย (ดู : 33) 5 ม.ค. 2564
รายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม 2563 (ดู : 159) 4 ม.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การจัดทำแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๔ (ดู : 164) 4 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs