Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน (ดู : 171) 1 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 128) 30 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 117) 28 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (ดู : 145) 26 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2564) (ดู : 112) 2 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) (ดู : 137) 7 ธ.ค. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอทพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 10 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (เครื่องปรับอากาศ) (ดู : 1) 8 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 2) 5 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างพื้นรอยต่อระหว่างอาคารเรียนกับอาคารห้องครัวและอาคารห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 8) 4 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน อบต.สาย 5/6(ซอย 2) (แยกถนน อบต.สาย 5/6 ถึงหน้าบ้านนายสุทธิกร สมทรง) (ดู : 4) 3 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 1 ส.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2565 (ดู : 5) 1 ส.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 9 รายการ (ดู : 1) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/8 (ข้างที่ดินนางแสวง โกณฑา ถึง ที่ดินนายจรูญ ขุนบุญจันทร์) (ดู : 4) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล ถนน อบต สาย3/3(ข้างที่ดิน ร.ต.ท.สมยศ กำบัง ถึง ที่ดิน นายสุคนธ์ แก้วทอง) (ดู : 4) 27 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 1) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 1) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 3 รายการ (ดู : 1) 26 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 3) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 8) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายน้ำล้นและขุดลอกคลองห้วยตาทึม (ดู : 7) 25 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 4) 22 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมประตูสวิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 20 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคาเชื่อมอาคารเรียนและอาคารห้องครัวและห้องน้ำ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 9) 20 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการ (ดู : 9) 20 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมหลังคากันสาดหน้า ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 9) 8 ก.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำดือน มิถุนายน พ.ศ.2565 (ดู : 10) 6 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 10) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 9) 4 ก.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 9) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 9) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 32 รายการ (ดู : 10) 29 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 28 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 10) 24 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ดู : 9) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 14) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัด (ดู : 9) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 10) 22 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 17 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มน้ำหอยโข่ง (ดู : 12) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ (ดู : 12) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 14) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ดู : 13) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 12) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (ดู : 12) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 12) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/1(หน้าบ้านนายจินดา ยังมีมาก ถึง สามแยกบ้านโต๊ะ)บ้านระหาร (ดู : 12) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ปข (ดู : 11) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังนาค (ดู : 18) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 14) 1 มิ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ดู : 12) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 31 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs