Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นางจรรยา เฉลิมเกียรติ์
ปลัด อบต.กำเนิดนพคุณ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
ข้อมูลบุคลากร
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานการประชุมสภา
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน (ดู : 72) 1 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 55) 30 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 50) 28 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (ดู : 78) 26 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม2564) (ดู : 44) 2 ธ.ค. 3107
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) (ดู : 65) 7 ธ.ค. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 2) 18 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 2เครื่อง (ดู : 2) 17 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 2 รายการ (ดู : 4) 14 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 13 ม.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม (ดู : 6) 7 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 5) 5 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 5 อัน (ดู : 6) 5 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยเฉพาะวิธีเจาะจง (ดู : 5) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพาน ถนน ท่อระบายน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 14 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 8) 8 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจางเหมายานพาหนะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 9) 7 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ (ดู : 10) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 (ดู : 12) 2 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2564 (ดู : 4) 29 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฉากกั้นหลังคูหาเลือกตั้ง (ผ้าใบ) (ดู : 7) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดตักวัชพืชคลองวังตะเคียน, คลองระหาร - วังกระจอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 19 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับยาสามัญประจำหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 19) 17 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 21) 15 พ.ย. 2564
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือน ตุลาคม2564 (ดู : 18) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ปข โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 10 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างป้ายชื่อถนน จำนวน 50 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 9 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (ดู : 16) 4 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 34 ป้าย (ดู : 14) 3 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 15) 3 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 17) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 7) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 18) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดตักวัชพืชคลองวังตะเคียน,คลองหนองบัว หมู่ที่ 3 และคลองยายมาก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 18) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 9 อัน (ดู : 16) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 25 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 17) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 27) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอสาร โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.จำนวน 25 เล่ม (ดู : 17) 5 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บ-ขนและกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุดในเขต อบตกำเนิดนพคุณ (ม.5-ม.6) (ดู : 21) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 18) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน (ดู : 20) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 15) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของกองคลัง (ดู : 25) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 21) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน Power Supply 550 Watts (ดู : 24) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ถังฉีดยาแบตเตอรี่ (ดู : 20) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 25) 22 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 23) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 23) 21 ก.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs