Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง (ดู : 187) 4 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 34 ป้าย (ดู : 181) 3 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา 2019 ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ดู : 192) 3 พ.ย. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 138) 2 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 188) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (ดู : 179) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 189) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 192) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดตักวัชพืชคลองวังตะเคียน,คลองหนองบัว หมู่ที่ 3 และคลองยายมาก หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 195) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 192) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 9 อัน (ดู : 184) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารสาวนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 191) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔,๖๑๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมายานพาหนะขนย้ายวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 184) 25 ต.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๖/๕ (ดู : 104) 12 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 194) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 205) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 196) 6 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอสาร โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต. และนายก อบต.จำนวน 25 เล่ม (ดู : 198) 5 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บ-ขนและกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุดในเขต อบตกำเนิดนพคุณ (ม.5-ม.6) (ดู : 193) 4 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 189) 1 ต.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน (ดู : 194) 30 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2564 (ดู : 180) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเก็บของกองคลัง (ดู : 209) 29 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 188) 27 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยน Power Supply 550 Watts (ดู : 202) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 193) 23 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ ถังฉีดยาแบตเตอรี่ (ดู : 195) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 207) 22 ก.ย. 2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 192) 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 194) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโครงเต็นท์ (ดู : 201) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.กำเนิดฯ จำนวน 12 รายการ (ดู : 205) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ศพด.บ้านดอนสง่า จำนวน 15 ชุด (ดู : 185) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ศพด.กำเนิดนพคุณ จำนวน 15 ชุด (ดู : 190) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/5 โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 202) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 12 รายการ (ดู : 200) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (ดู : 202) 13 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 217) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด จำนวน 15 รายการ (ดู : 197) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำนักงานปลัด จำนวน 32 รายการ (ดู : 202) 10 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (ดู : 205) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ (ดู : 202) 9 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดราคากลาง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย ๖/๕ (ดู : 95) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ (ดู : 190) 8 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานบ้านงานครัว ศพด.บ้านดอนสง่า จำนวน 7รายการ (ดู : 187) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุงานสำนักงาน ศพด.บ้านดอนสง่า จำนวน 14รายการ (ดู : 201) 7 ก.ย. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 102) 6 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม (ดู : 191) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 189) 3 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนแบตเตอรี่สำรองไฟ จำนวน 2 รายการ (ดู : 197) 2 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ผลการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมคุณภาพ ชำรุด จำนวน 18 รายการ (ดู : 193) 31 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน กันยายน 2564 (ดู : 197) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกรดวัชพืชสองข้างทางถนน อบต.สาย 2/11 และ ถนน อบต.สาย 4/12 โดยวิธีเฉพาะเจาะเจง (ดู : 199) 30 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 201) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 197) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 202) 24 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 196) 20 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 201) 13 ส.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม (ดู : 202) 3 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs