Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกกำจัดวัชพืชคลองพันลำบริเวณข้างเขากะจิ ถึง ฝายน้ำล้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถากถางล้มต้นไม้บริเวณรอบสระน้ำพร้อมปรับแต่งขอบสระน้ำหลัง อบต.กำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 214) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม (ดู : 193) 29 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน สิงหาคม 2564 (ดู : 198) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ (ดู : 197) 22 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่นๆ (ดู : 203) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะ (ดู : 213) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน (ดู : 206) 20 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ (ดู : 204) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 211) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเปลี่ยนแผ่นไดอะแฟรม สำหรับจุดไฟหัวเทียน เครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 204) 14 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 203) 14 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 216) 13 ก.ค. 2564
ประกาศ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2564 (ดู : 201) 13 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 200) 9 ก.ค. 2564
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อป้ายไวนิล (ดู : 209) 8 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 199) 6 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 221) 5 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564) (ดู : 213) 5 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม นมพาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง จำนวน 24,156 ถุง และ นม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง จำนวน 23,607 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 200) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ (ดู : 206) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 205) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 202) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน กรกฎาคม (ดู : 198) 28 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (ดู : 200) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านครัว จำนวน 5 รายการ (ดู : 208) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/14 (แยกถนน อบต.สาย 2/1 ถึง หน้าบ้านนายชาญชาติ คำแฝง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 218) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 200) 22 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องโทรสาร (ดู : 228) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 228) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216) 18 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ (ดู : 211) 16 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแอร์รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 236) 16 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงและแมลง (ดู : 219) 15 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205) 9 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ (ดู : 202) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาบ้านดอนสง่า (ดู : 206) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนากำเนิดนพคุณ (ดู : 200) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ (ดู : 219) 2 มิ.ย. 2564
ประกสศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 6 รายการ (ดู : 202) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 16 รายการ (ดู : 203) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 257) 2 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กจัดเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 221) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (ดู : 219) 1 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือน มิถุนายน 64 (ดู : 200) 28 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 225) 28 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ดู : 205) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 217) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/12 (ข้างร้านจงอลูมิเนียม ถึง ที่ดินนายสมาน พวงมาลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 218) 27 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 3 รายการ (ดู : 212) 25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนายช้อย เปลี่ยนสมบัติ) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (ดู : 214) 25 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประขาสัมพันธ์โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 231) 21 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองกำจัดวัชพืชบริเวณฝายน้ำล้นคลองห้วยหินเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 229) 21 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/9 (ข้างที่ดินนายประภาส เอียมสมบูรณ์ ถึง แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 232) 20 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 220) 18 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/6 (ท่อเหลี่ยม คสล. ถึง หน้าบ้านนายมณูญ ร่วมดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 216) 14 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 25642564 (ดู : 233) 13 พ.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2564 (ดู : 235) 13 พ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (ข้างที่ดินนางยุพิน โกณฑา ถึง ที่ดินนางแสวง โกณฑา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 231) 7 พ.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs