Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 283) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา ถึง ที่ดินนางยุพา โกณฑา) หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาจง (ดู : 295) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 284) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 289) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7 (ข้างที่ดินนายแก้ว ช่วยการมาก ถึง หน้าบ้านนายสนั่น ประสาทพงศ์พิชิต) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 281) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวฺิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 303) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/18 (ซอยบ้านนางแจง ขวัญใจ) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 287) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพริ้นเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง (ดู : 280) 21 พ.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 277) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสวิทยาสาสตร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 283) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ (ดู : 278) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.กำเนิดนพคุณและ ศพด.ที่จัดตั้งเอง (ดู : 271) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขต อบต.กำเนิดนพคุณและ ศพด.ที่จัดตั้งเอง (ดู : 282) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 294) 14 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 279) 13 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 292) 13 พ.ค. 2563
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 297) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆจำนวน 2 รายการ (ดู : 279) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ (ดู : 275) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ จำนวน 1,500 แผ่น (ดู : 281) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผ่นพับให้ความรู้ จำนวน 395 แผ่น (ดู : 294) 7 พ.ค. 2563
ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ (ดู : 302) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,035 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 5 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 322) 5 พ.ค. 2563
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 282) 1 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 278) 30 เม.ย. 2563
ประกาศอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ (ดู : 286) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 292) 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 291) 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนายบุญลือ ชอบสอน) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 282) 24 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/8 (แยกถนน อบต.สาย 3/1 ถึงหน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 288) 23 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพริ้นเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 292) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 308) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 325) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2563) (ดู : 309) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 5 รายการ (ดู : 320) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (ดู : 289) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (ดู : 281) 16 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาว่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กง 4034 ปข. (ดู : 295) 15 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 (ดู : 295) 15 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเจลแอลกอฮอล์ (ดู : 321) 14 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตัดเย็บหน้ากากผ้า จำนวน 7,200 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 302) 10 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTY (ดู : 290) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ดู : 339) 9 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 รายการ (ดู : 282) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 4 รายการ (ดู : 290) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 298) 7 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 8/3 (ข้าง รพ.สต.บ้านหนองตาจ่า) หมูที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 349) 2 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 302) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 292) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย8/5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 302) 27 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสรอมเหล็ก ถนน อบต.สาย4-20 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 287) 27 มี.ค. 2563
ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ดู : 285) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซืั้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 297) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 285) 23 มี.ค. 2563
ประกาศวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 281) 19 มี.ค. 2563
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน (ดู : 304) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 314) 12 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs