Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 304) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ (ดู : 281) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตัวอักษรพลาสวูด (ดู : 296) 11 มี.ค. 2563
ประกาศเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน อบต.กำเนิดนพคุณ+ (ดู : 297) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน (ดู : 284) 10 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัะดทำผ้าแพรคลุมป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 274) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 275) 9 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 294) 8 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนินดพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตัวอักษรพลาสวูดและป้ายอคิลิคติดสติกเกอร์ (ดู : 304) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 3/3 ซอย 1 (แยกถนน อบต.สาย 3/3 ถึง หน้าบ้านนายธีระยุทธ จันทร์หอม) หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/13 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสุรางค์ แซ่ต้ง) หมู่ที่ 5 (ดู : 281) 4 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ (ดู : 290) 3 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 2/11 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ถนน อบต.สาย 2/6) หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 289) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/6 (ข้างที่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์ ถึง หน้าบ้านนางอรพิน สำเภาแก้ว) หมู่ที่ 3 (ดู : 268) 2 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร จำนวน 6,633 กล่อง (จำนวน 11 วัน) ให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 255) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 270) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 271) 28 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 272) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 262) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ดู : 287) 27 ก.พ. 2563
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ (ดู : 264) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ดู : 294) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ (ดู : 278) 26 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรถตู้โดยสารปรับอากาศ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 301) 5 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 300) 4 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ดู : 294) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ารงหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 266) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 310) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริมนมดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 279) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/7 (หน้าบ้านนายบุญธรม ขาวสมบูรณ์ ถึง ที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 236) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 283) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 287) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 307) 30 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 281) 29 ม.ค. 2563
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 294) 29 ม.ค. 2563
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 274) 29 ม.ค. 2563
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 273) 29 ม.ค. 2563
หนังสือพิมพ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ (ดู : 282) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ (ดู : 279) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมตั้งพื้นและกาน้ำร้อนไฟฟ้า (ดู : 304) 29 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/9 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายฉลวย แย้มสำราญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 241) 28 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายสมเพียร กลีบสุวรรณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 240) 28 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/11 (แยกถนนทางหวงชนบทสายเขาน้อย - ไทรคู่ ถึง หน้าบ้านนายสมศักดิ์ สัญจร) โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 292) 28 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/7 (ช่วงที่ 2) (ข้างที่ดินนายถนอม ทิพย์บุญทรัพย์ ถึง บ้านนางมุกดา โคกชู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 252) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 284) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 308) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายเกรย แท่นนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 312) 27 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/7(ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายช้อย ไร่หินถ่วง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 248) 24 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สายแยก 4/4 (ซอย 1) แยกถนน อบต.สาย 4/4 (ซอย 1) ถึง ที่ดินนายสมเกียรติ์ โตมอญ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 249) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อกดารพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 300) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/4 ถึง ที่ดินบริษัทสหวิริยา หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมตั้งพื้นและกาน้ำร้อนไฟฟ้า (ดู : 297) 23 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง ถึง หน้าบ้านนายอุบล รสจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 22 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างเสาธงชาติสูง 10.00 เมตร ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 302) 22 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างประตูทางเข้า (ดู : 317) 21 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 302) 17 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 310) 17 ม.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs