Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 251) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 325) 16 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 2 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 258) 14 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที ดึก ดึ่ก ดึ๊ก (ดู : 322) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที รถแห่รถยู้(ป๊ะโล๊งโป๊งฉึ่ง) (ดู : 291) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที ฟ้อนเทียนปูชาไหว้สาแม่ระมิงค์ (ดู : 306) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที ฝนเทลงมา (ดู : 287) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที ฮูล่านาผักขวง (ดู : 281) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที รำสีนวล (ดู : 284) 8 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 194) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาส ที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2563) (ดู : 327) 7 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสีบง เครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 330) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผ฿้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการเพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 340) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลวันเด็กแห่งชาติ ปี2563 (ดู : 329) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 296) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ วันเด็กประจำปี 2563 (ดู : 294) 6 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมการเล่นเกม โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดู : 303) 3 ม.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2562 (ดู : 343) 3 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน (ดู : 252) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 269) 1 ธ.ค. 2563
- (ดู : 270) 1 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 322) 28 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 348) 27 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 291) 26 ธ.ค. 2562
ประการผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ศพด.ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 300) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 324) 24 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ดู : 333) 19 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 313) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 ชุด (ดู : 318) 18 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ดู : 318) 15 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 312) 6 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 286) 4 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 3 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 298) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 313) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 300) 2 ธ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 283) 30 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูสำนักงาน (ดู : 304) 29 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 307) 28 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่งชักโครก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 324) 26 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ควบคุาและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 315) 14 พ.ย. 2562
ประกาศรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562 (ดู : 320) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/2 (ดู : 322) 12 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 302) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต สาย 4/9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 315) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต สาย 4/9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 324) 11 พ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย8/3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 316) 11 พ.ย. 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารA4พร้อมเข้าเล่มกาวเคลือบปก (ดู : 324) 7 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 303) 4 พ.ย. 2562
ประกาศเสนอราคา เรื่อง ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่2 (ดู : 324) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ. และ ศพด. (ดู : 324) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.บ้านดอนสง่า (ดู : 315) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับ ศพด.ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 328) 31 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมพัดลมติดผนังของ ศพด.ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 319) 30 ต.ค. 2562
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 300) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อนำยาฆ่าแมลงสำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน (ดู : 302) 30 ต.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 309) 30 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 301) 29 ต.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 288) 24 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไตรมาสที่ 4 ประจำเดือน กรกฎาคม - กันยายน 2562 (ดู : 301) 24 ต.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs