Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 321) 21 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 293) 18 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 313) 9 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน1 รายการ (ดู : 318) 3 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน1 รายการ (ดู : 305) 3 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุดในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5-6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 320) 2 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนตุลาคม 2562 (ดู : 297) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 309) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 319) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 314) 1 ต.ค. 2562
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ดู : 304) 1 ต.ค. 2562
ประกาศจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (ดู : 296) 1 ต.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (ดู : 288) 22 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม (ดู : 304) 22 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงผ้าพร้อมสกรีน (ดู : 298) 22 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ โครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 305) 21 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมโช๊คสวิงประตู ศพด.กำเนิดนพคุณ (ดู : 332) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 320) 19 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (ดู : 315) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อนำ้ดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 318) 19 ก.ย. 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 1 รายการ ดังนี้ ชั้นวางเอนกประสงค์ 6 ช่อง จำนวน 5 ตัว (ดู : 300) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ดู : 293) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2562 จำนวน 33 คน รวม63 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 324) 19 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (ดู : 294) 18 ก.ย. 2562
ปรกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 306) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าพร้อมใบประวัติป้ายแขวนคอ จำนวน 3,000 โด๊ส เพื่อใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 333) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน (ดู : 329) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ จำนวน 1 คัน (ดู : 339) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 3 คัน (ดู : 325) 18 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำของสมนาคุณในการดูงาน จำนวน 6 กระเช้า ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 318) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 348) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 5 รายการ และพร้อมค่าแรงบริการ เพื่อใช้ในการซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 355) 17 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (ดู : 295) 13 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 299) 12 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 309) 10 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ (ดู : 319) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 289) 9 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ดู : 300) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 313) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 281) 6 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 354) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโช๊คสวิงประตู (ดู : 318) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมติดฝาผนัง จำนวน 9 ตัว (ดู : 292) 5 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ดู : 300) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาทจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 (ดู : 302) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 (ดู : 311) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 304) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดสำเร็จรูป) สูง 1.70 เมตร ยาว 150.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 308) 3 ก.ย. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 303) 3 ก.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 307) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 311) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายไหล่ (ดู : 302) 29 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 301) 29 ส.ค. 2562
ประกาศชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องสำรองไฟ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 28 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 9 รายการ (ดู : 322) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ (ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 300) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 55 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 291) 27 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 304) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 286) 23 ส.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs