Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 293) 23 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 281) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยากำจัดเหาและวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการกำจัดเหาสำหรับนักเรียนในเขต อบต.กำเนิดนพคุณ (เงินอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลกำเนิดนพคุณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 20 ราย าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 285) 22 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 299) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (ดู : 313) 19 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 307) 15 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1รายการหน่วยงานกองคลัง (ดู : 287) 13 ส.ค. 2562
ประการผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที อุ่นไอรัก (ดู : 315) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที เทิดไท้มหาราชินี (ดู : 291) 9 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสังฆทานถวายพระสงฆ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 312) 7 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมรชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ดู : 326) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย เพื่อใช้ในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ดู : 293) 6 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 289) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 291) 5 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 276) 2 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 5/1 (ซอยทองสุข) (หน้าบ้านนายสุรินทร์ สีแสง ถึง หน้าบ้านนางสาวธัญลักษณ์ วงษ์สวาท) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 292) 2 ส.ค. 2562
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องสรุปผลการจัดซื้อการจัดจ้าง (ดู : 314) 1 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 278) 26 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 289) 26 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงลานหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 322) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมระบบแอร์และไฟไซเรน ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ พร้อมค่าแรง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 291) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 32 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 291) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน 39 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 290) 23 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้ในโครงการปลอดขยะ ปลอดโรค รักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 286) 22 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 294) 12 ก.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2562) (ดู : 297) 9 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 284) 5 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (ดู : 291) 4 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (กองคลัง) (ดู : 284) 3 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาลงนามถวายพระพร (ดู : 291) 2 ก.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 297) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 310) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 295) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet 5200 ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 279) 27 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 285) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 18 ชุด (ดู : 290) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซื้อหนังสือเรียน จำนวน 16 ชุด (ดู : 283) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งรถแห่ และผู้ร่วมริ้วขบวนแห่ ตามโครงการท่องเที่ยวบางสะพาน ตำนานเมืองทอง ครั้งที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 287) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำวารสาร (ดู : 296) 25 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 8/5 (ต่อจากสะพาน คสล. ถึง หน้าบ้านนายนิล หอมสสนิท) หมู่ที่ 8 (ดู : 286) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/3 (หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์ ถึง หน้าบ้านนายราเชนทร์ มณีสว่างวงษ์) หมู่ที่ 6 (ดู : 304) 21 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองหนองบัว หมู่ที่ 3 (ดู : 287) 14 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 309) 7 มิ.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพระฉายาลักษณ์พระบรมราชานี ในรัชกาลที่ 10 (ดู : 286) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 292) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้นะหการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 301) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ (ดู : 308) 6 มิ.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 287) 6 มิ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 296) 28 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ ถนน อบต.สาย 7/12 หมู่ที่ 7 (ดู : 313) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริมนมภาคเรียนที่ 1/2562 (ดู : 306) 22 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/3 (ข้างบ้านนายอาคม สายสกล ถึง ทีดินนางเพ็ญพรรณ จันทร์แก้ว) หมู่ที่ 3 (ดู : 315) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนายไพสิทธิ์ พิมสอ) หมู่ที่ 2 (ดู : 286) 10 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 4/18 (ข้างบ้านนายสายชล หมื่นหาญ ถึง หน้าบ้านนางแจง ขวัญใจ) หมู่ที่ 4 (ดู : 316) 8 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 3/6 (หน้าบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ ถึง ที่ดินนายสุทิพย์ เรือนจันทร์) หมู่ที่ 3 (ดู : 311) 3 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน1ป้าย (ดู : 286) 3 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลจำนวน1ป้าย (ดู : 300) 3 พ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs