Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 8/1 (หน้าบ้านนายอำนวย ฉัตรบรรยงค์ ถึง ที่ดินนายประวิทย์ พินพรหม) หมู่ที่ 8 (ดู : 322) 2 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 7/4 (หลังโรงเรียนบ้านดอนสง่า) หมู่ที่ 7 (ดู : 307) 1 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝายน้ำล้นห้วยน้ำโจน (ข้างที่ดินนางสาวจามจุรี ชมอินทร์) หมู่ที่ 2 (ดู : 312) 30 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือน พฤษภาคม (ดู : 289) 29 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 299) 26 เม.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2562 (ดู : 300) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 เครื่อง (ดู : 305) 24 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ไตรมาสที่ 2 ประจำเดือน มกราคม – มีนาคม 2562) (ดู : 301) 22 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 329) 11 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเต็นท์ จำนวน 4 หลัง (ดู : 307) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่เพื่อใช้ในโครงการประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 307) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 27 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 312) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ดู : 297) 10 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 310) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน2รายการ (ดู : 299) 9 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ดู : 311) 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (ดู : 304) 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 300 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 298) 4 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 321) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนางบุญล้อม พุ่มบาน ถึง หน้าบ้านนายวิโรจน์ แจ่มแจ้ง) หมู่ที่ 8 (ดู : 304) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงานกองช่าง โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 310) 1 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางทรัพย์ พินทอง) หมู่ที่ 6 (ดู : 331) 29 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 8/2 (หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว ถึง ที่ดินนายทองพูล นกแก้ว) หมู่่ที่ 8 (ดู : 299) 28 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 315) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 338) 22 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานและถนน จำนวน 9 แห่ง ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 317) 20 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 315) 19 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 335) 15 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสำรวย กำบัง) หมู่ที่ 8 (ดู : 343) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสีสเปรย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 343) 12 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 2/3 (หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า ถึง หน้าบ้านนางสุนี กุลแพ หมู่ที่ 2 (ดู : 318) 11 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 7/6 หมู่ที่ 7 (ดู : 324) 8 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน 7 รายการ (ดู : 326) 7 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ (ดู : 326) 7 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ (ดู : 309) 7 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม แบบพกพา (ดู : 335) 28 ก.พ. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 319) 25 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ (ดู : 289) 20 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-4881 (ดู : 298) 19 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 จำนวน 32 คน รวม 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 293) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 312) 18 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 5/13 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง หน้าบ้านนางสาวยินฟ้า ตั้งใจ) หมู่ที่ 5 (ดู : 320) 15 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่นกุญแจสวิงประตูห้องเลขานุการ อบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 334) 11 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซือวัสดุการเกษตร (ดู : 329) 7 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายจิม เทียนศรี) หมู่ที่ 6 (ดู : 348) 6 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนายจิม เทียนศรี) หมู่ที่ 6 (ดู : 314) 6 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 3/8 (หน้าบ้านนายเดี่ยว เมืองคลี่ ถึง หน้าบ้านนางอุไร ศรีจันทร์) หมู่ที่ 3 (ดู : 355) 5 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 4/22 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแวง ถึง ที่ดินนายนิคม ขวัญใจ) หมู่ที่ 4 (ดู : 337) 4 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/6 (แยกถนน อบต.สาย 4/1 ถึง หน้าบ้านนางสมใจ รอดแล้ว หมู่ที่ 4 (ดู : 329) 31 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 329) 30 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 325) 30 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 25 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสมบัติ เลาห์เรณู) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 317) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผ่นป้ายหยุดตรวจอะคริลิกพร้อมติดสติ๊กเกอร์ (ดู : 316) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 314) 23 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 326) 22 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 341) 22 ม.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 (ดู : 327) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.5/7 (หน้าบ้านนางบาง ทวีมิตร ถึง หน้าบ้านนายบุญธรรม ขาวสมบูรณ์) หมู่ที่ 5 (ดู : 342) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 323) 20 ม.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs