Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าบ้านนางสำลี บุญเหลือ) หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 345) 19 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์หมายเลขทะเบียน 81-5986 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 321) 19 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/14 (แยกถนน อบต.สาย 7/1 ถึงหน้าบ้านนางอำไพ ดวงเดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 313) 17 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง คลองห้วยหินเหลือง ถนน อบต.สาย 8/12 หมู่ที่ 8 (ดู : 333) 14 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมเครื่องตบดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 313) 10 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 318) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 329) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 335) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมเล่นเกม จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 (ดู : 341) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวทีโรงเรียนบ้านดอนทอง (ดู : 319) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวทีโรงเรียนบางสะพานวิทยา (ดู : 355) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวทีโรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว (ดู : 336) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที (ดู : 330) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวทีโรงเรียนถ้ำเขาน้อย (ดู : 345) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาชุดการแสดงบนเวทีโรงเรียนถ้ำเขาน้อย (ดู : 317) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดการแสดงบนเวที่โรงเรียนวัดนาผักขวง (ดู : 304) 8 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ (ดู : 327) 7 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 2/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึงหน้าบ้านนายชัด ขาวผ่อง) หมู่ที่ 2 (ดู : 332) 3 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายปัญญา เกษี ถึง หน้าบ้านนายสุทิน พุฒเทศ) หมู่ที่ 8 (ดู : 358) 2 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (ดู : 331) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่สนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระถางเคลือบ จำนวน 30 ใบ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 338) 26 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิล (ดู : 341) 25 ธ.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 328) 17 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 333) 17 ธ.ค. 2561
ประกาศอบงค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ (ดู : 325) 13 ธ.ค. 2561
ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนและไหล่ทาง จำนวน 4 สาย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 350) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 330) 6 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อใช้ในโครงการวันคล้ายเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 346) 4 ธ.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำรถแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ดู : 334) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 7/8 (หน้าบ้านนางอชิราพรรณ พ่อวงศ์ ถึง หน้าบ้านนางแสวง โกณฑา) หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 369) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 4/12 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย-ไทรคู่ ถึง ท่อเหลี่ยม) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 324) 3 ธ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเก็ยขยะมลูฝอย (ดู : 342) 30 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 337) 29 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 320) 28 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมรถน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 355) 23 พ.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (ดู : 330) 15 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสวาท กำบัง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 346) 13 พ.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการกอ่สร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสวาท กำบัง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 362) 9 พ.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสวาท กำบัง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคึรีขันธ์ (ดู : 354) 9 พ.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 344) 9 พ.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 340) 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมและเปลี่ยนถ่ายอะไหล่เครื่องพ่นหมอกควัน หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ๖๒๕ ๔๘ ๐๐๐๒ (ดู : 339) 9 พ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 337) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 341) 30 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสำหรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นบาน (สพฐ.) และศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ อบต. จัดตั้งขึ้นเอง (ดู : 357) 30 ต.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ดู : 347) 26 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีชมพู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 364) 19 ต.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2561 (ดู : 354) 12 ต.ค. 2561
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ดู : 365) 12 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลาดอกไม้สดโทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 347) 11 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ (ดู : 358) 10 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ดู : 349) 8 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง (ดู : 349) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 343) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปฏิบัติงานยาม (ดู : 339) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 350) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 334) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 346) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 347) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 338) 1 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs