Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะ ม.5-ม.6 ปีงบ2562 (ดู : 339) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 351) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 4) (ดู : 343) 1 ต.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 356) 24 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า (ดู : 382) 17 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชั้นอเนกประสงค์ 6 ช่อง (ดู : 341) 16 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำนิตยาสารเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (ดู : 375) 15 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ (ดู : 373) 15 ก.ย. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2561 (ดู : 363) 14 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชะเสนอราคา ซื้อตู้เหล็ก 2 บาน มือจับชนิดบิด (มอก.) จำนวน 1 ตู้ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 347) 12 ก.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ตัว ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 343) 12 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 353) 11 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการซ่อม FAX SAMSUNG เปลี่ยนชุดสแกน (ดู : 365) 7 ก.ย. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส3) (ดู : 337) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง 4 สาย (ดู : 348) 7 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 500 ถุง (ดู : 289) 6 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวางท่อระบายน้ำ ถนน อบต.สาย 8/9 ช่วงบริเวณเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 (ดู : 385) 5 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายสตื๊กเกอร์ (ดู : 345) 5 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 2/14 หมู่ที่ 2 (ดู : 384) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 3/6 หมู่ที่ 3 (ดู : 344) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 6/3 ซอย 1 (ข้างบ้านนางน้อย รัตนเลิศ) หมู่ที่ 6 (ดู : 362) 4 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 6/3 (บริเวณสระน้ำบริาัทสหวิริยา) หมู่ที่ 6 (ดู : 350) 4 ก.ย. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการว่อมแซมถนนลูกรังในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 4 สาย (ดู : 330) 4 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้ดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 349) 3 ก.ย. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนน อบต. สาย 8/9 ช่วงบริเวณเชื่อมต่อจากถนนคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 410) 3 ก.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 359) 31 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 367) 30 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 375) 28 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 369) 23 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 355) 16 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย (ดู : 356) 15 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 347) 15 ส.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณจ้างเหมาขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 349) 10 ส.ค. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าขุดลอกคลองกำจัดวัชพืช จำนวน 5 แห่ง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 374) 10 ส.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดสถานที่จัดงาน (ดู : 349) 9 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ (ดู : 369) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ (ดู : 348) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระสงฆ์ (ดู : 393) 8 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 368) 8 ส.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 (ดู : 380) 7 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อเครื่องถวายสังฆทานถวายพระสงฆ์ (ดู : 354) 6 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ชุดการแสดง (ดู : 369) 6 ส.ค. 2561
ประกาสผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 351) 3 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์อื่นๆ (ดู : 348) 2 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 366) 1 ส.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 403) 25 ก.ค. 2561
ประกาศการขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 394) 24 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ได้แก้ หมึก TONER HP Q7516 A จำนวน 1 กล่อง ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 413) 19 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 351) 17 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 378) 17 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 366) 17 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อชั้นวารสารเหล็กแบบวางเอียง (ดู : 337) 16 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 349) 16 ก.ค. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ดู : 365) 10 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องกองคลัง จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 434) 5 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ ของหน่วยงานสำนักปลัด (ดู : 359) 4 ก.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 375) 29 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 371) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง (ดู : 385) 28 มิ.ย. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 9 รายการ พร้อมค่าแรง เพื่อซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 382) 28 มิ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs