Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/12 (ท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 380) 2 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/12 (ท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 387) 2 มี.ค. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนายนิคม ถึง บ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 385) 2 มี.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (หน้าบ้านนายนิคม ขวัญใจ ถึง หน้าบ้านนางสาวพยอม เดชคล้ำ) หมุ่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 391) 2 มี.ค. 2561
แบบสรุปค่าก่อสร้างอาคารอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 418) 2 มี.ค. 2561
แบบสรุปค่าก่อสร้างห้องน้ำและห้องครัวโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 385) 2 มี.ค. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 (ดู : 393) 2 มี.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำเว็บไซต์สำหรับหน่วยงาน (ดู : 416) 28 ก.พ. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 438) 27 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 8/7 หมู่ที่ 8 (ดู : 388) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 7/6 หมู่ที่ 7 (ดู : 384) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 6/3 หมู่ที่ 6 (ดู : 388) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 4/12 หมู่ที่ 4 (ดู : 377) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 4/11 หมู่ที่ 4 (ดู : 376) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 3/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 378) 22 ก.พ. 2561
ปร 4-5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 376) 22 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 7 สาย (ดู : 403) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำแผนที่แม่บทในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) หมู่ที่ 2-8 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 375) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4 ทับ 7 (ดู : 392) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8 ทับ 5 (ดู : 388) 22 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 388) 20 ก.พ. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/7 หมู่ที่ 4 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบต. สาย 4/4) (ดู : 384) 16 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/7 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ถนน อบตง สาย 4/4) หมู่ที่ 4 (ดู : 386) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 หมู่ที่ 2 (ดู : 377) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 (e-Bidding) (ดู : 382) 16 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเทียนพรรษา จำนวน 8 ต้น (ดู : 367) 15 ก.พ. 2561
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/5 หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนายวิเชียร หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนางพิศมาศ ชินจันทึก) (ดู : 384) 15 ก.พ. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายวิเชียร หอมสนิท ถึง หน้าบ้านนางพิศมาศ ชินจันทึก) หมู่ที่ 8 (ดู : 372) 15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (ดู : 377) 15 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 382) 14 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 387) 14 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ (ดู : 389) 14 ก.พ. 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2561 (ดู : 408) 14 ก.พ. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาศที่ 1) (ดู : 348) 12 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ (ดู : 396) 9 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (ดู : 373) 9 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คพร้อมซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ ประจำห้องจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 เครื่อง (ดู : 398) 8 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 384) 8 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ (ดู : 400) 6 ก.พ. 2561
ประกาศ เอกสารประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน (ดู : 389) 5 ก.พ. 2561
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 อบต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน (ดู : 386) 5 ก.พ. 2561
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/10 (ดู : 398) 2 ก.พ. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อฝารองนั่งชักโคก (ดู : 388) 31 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพริ้นเตอร์ของหน่วยงานกองคลัง (ดู : 386) 31 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7 ทับ 7 (ดู : 373) 31 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มช่องหน้าต่าง (ดู : 390) 30 ม.ค. 2561
ประกาศชนะผู้เสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอสะพานและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 5 แห่ง (ดู : 353) 29 ม.ค. 2561
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/7 (หน้าบ้านนายอำนาจ โกณฑา ถึง หน้าบ้านนางสมพร พรมแก้ว) หมู่ที่ 7 (ดู : 388) 29 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/7 (หน้าบาฃ้านนายอำนาจ โกณฑา ถึง หน้าบ้านนางสมพร พรมแก้ว) หมู่ที่ 7 (ดู : 383) 29 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต สาย 6ทับ7 (ดู : 387) 29 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก Toner Brother TN-261BK จำนวน 3 กล่อง (ดู : 330) 26 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (ดู : 393) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเช้าสินค้าOTOP จำนวน 3 กระเช้า (ดู : 420) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน (ดู : 390) 23 ม.ค. 2561
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/7 (หน้าบ้านนางเสงี่ยม มีชัย ถึง ที่ดินนายทรงเดช ชูชื่น) หมู่ที่ 6 (ดู : 400) 23 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 6/7 (หน้าบ้านนางเสงี่ยม มีชัย ถึง ที่ดินนายทรงเดช ชูชื่น) หมู่ที่ 6 (ดู : 398) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีและบานประตูพร้อมอุปกรณ์)จำนวน 7 รายการ (ดู : 365) 23 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 392) 23 ม.ค. 2561
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 391) 22 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 338) 18 ม.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs