Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 (ดู : 375) 16 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 6/3 (ซอย 2) (แยกถนน อบต.สาย 6/3 ถึง หน้าบ้านนางเอียด ด้วงท้อง) หมู่ที่ 6 (ดู : 342) 13 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 6/3 (แยกถนนทางหลวงสายสามแยก-ชายทะเล ถึง หน้าบ้านนายมนัส สุขวงษ์) (ดู : 347) 12 ม.ค. 2561
ประกาศแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1) (ดู : 358) 12 ม.ค. 2561
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัล วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆ จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 364) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตั้งเวที เครื่องเสียง เครื่องไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 371) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ จำนวน 500 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 380) 10 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ (ดู : 376) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 390) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 472) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(สีพร้อมอุปกรณ์ทาสี) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 384) 9 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 367) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (ดู : 384) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 371) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำศูนย์ อปภร.จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 374) 8 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 400 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 399) 4 ม.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ (ดู : 441) 29 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (ดู : 378) 28 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน 1 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 370) 28 ธ.ค. 2560
ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 589) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3 ทับ 6 (ดู : 371) 26 ธ.ค. 2560
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 2/3 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง ที่หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า) หมู่ที่ 2 (ดู : 375) 25 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 2/3 (จากท่อเหลี่ยม คสล. ถึง หน้าบ้านนายสมภพ หุ่นเก่า) หมู่ที่ 2 (ดู : 374) 25 ธ.ค. 2560
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึก TONER HP Q 7516 A จำนวน 2 กล่อง ของหน่วยงานกองช่าง (ดู : 384) 25 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางทวี กี่แสง) หมู่ที่ 3 (ดู : 379) 22 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/6 (จากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางทวี กี่แสง) หมู่ที่ 3 (ดู : 386) 22 ธ.ค. 2560
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.จำนวน 4 สาย (ดู : 381) 21 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 8/4 (ดู : 372) 19 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 7/12 (ดู : 370) 19 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 4/19 (ดู : 378) 19 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. สาย 2/8 (ดู : 375) 19 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต. จำนวน 4 รายการ (ดู : 369) 19 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 372) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 381) 15 ธ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 (ดู : 377) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเจาะบ่อบาดาลบริเวณสระน้ำสาธารณะหมู่บ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 (ดู : 384) 15 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 ชุด (ดู : 413) 13 ธ.ค. 2560
ปร4-5โครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณสระน้ำหมู่บ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 (ดู : 404) 13 ธ.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการเจาะบ่อบาดาลบริเวณสระน้ำหมู่บ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 (ดู : 385) 13 ธ.ค. 2560
ประกาศแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม) (ดู : 425) 7 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 ชุด (ดู : 640) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ 91 จำนวน 210 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 388) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งรถร่วมขบวนแห่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน 1 คัน (ดู : 449) 1 ธ.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ จำนวน 31 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 366) 30 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน 32 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 380) 30 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาถ่ายเอกสารระวางโฉนดที่ดิน จำนวน 122 แผ่น พร้อมสแกนลงแผ่นซีดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 419) 30 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง จำนวน 35 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 355) 29 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 20 ชุด (ดู : 569) 29 พ.ย. 2560
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 370) 28 พ.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 (ดู : 391) 20 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 150 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 456) 17 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 372) 17 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิเฉพาะเจาะจง (ดู : 406) 16 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 385) 14 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3 ทับ 1 หมู่ที่ 3 (ดู : 394) 14 พ.ย. 2560
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3 ทับ 1 หมูู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายสำนึก นาคเกษม ถึง หน้าบ้านนายชุมพล พึ่งพันธ์) (ดู : 402) 13 พ.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/1 หมู่ที่ 3 (หน้าบ้านนายสำนึก นาคเกษม ถึง หน้าบ้านนายชุมพล พึ่งพันธ์) (ดู : 391) 13 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 4 ทับ 9 หมู๋ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 384) 13 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ศพด.ตำบลกำเนิดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 393) 13 พ.ย. 2560
ปร 4-5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4 ทับ 9 หมูู่ที่ 4 (ข้างบ้านนางควร เพ็งคล้าย ถึง หน้าบ้านนางวิไล มณีโชติ) (ดู : 386) 9 พ.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs