Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/9 หมู่ที่ 4 (ข้างบ้านนางควร เพ็งคล้าย ถึงหน้าบ้านนางวิไล มณีโชติ) (ดู : 407) 9 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 377) 3 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 393) 3 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 374) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 409) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 373) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการ้สนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 381) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8 ทับ 2 หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนางกราย นกแก้ว ถึง หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว )โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 424) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2 ทับ 6 หมู่ที่ 2(จากบริเวณท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนายประดับ เรือนจันทร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 403) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม(นม)ให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ อบต.จัดตั้งขึ้นเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 381) 2 พ.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 367) 31 ต.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนางกราย นกแก้ว ถึง หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว) (ดู : 411) 31 ต.ค. 2560
แบบแสดงรายการปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนางกราย นกแก้ว ถึง หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว) (ดู : 405) 31 ต.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (หน้าบ้านนางกราย นกแก้ว ถึง หน้าบ้านนายชุมพล นกแก้ว) (ดู : 388) 31 ต.ค. 2560
แบบแสดงรายการปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 2/6 หมู่ที่ 2 (จากบริเวณท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนายประดับ เรือนจันทร์) (ดู : 385) 31 ต.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 2/6 หมู่ที่ 2 (จากบริเวณท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนายประดับ เรือนจันทร์) (ดู : 451) 31 ต.ค. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 2/6 หมู่ที่ 2 (จากบริเวณท่อเหลี่ยม ถึง หน้าบ้านนายประดับ เรือนจันทร์) (ดู : 368) 31 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 355) 30 ต.ค. 2560
ประกาศผู้เสนอการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 356) 30 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (ดู : 377) 30 ต.ค. 2560
รายงานการปรับปรุงการดำเนินการด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 416) 26 ต.ค. 2560
ประกาศแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 432) 25 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 5-7 ม.5 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงษ์ ถึงที่ดิน นายบุญเริ่ม เหมือนแท้) (ดู : 378) 25 ต.ค. 2560
รูปแบบโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย 5/7 หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงษ์ ถึงที่ดิน นายบุญเริ่ม เหมือนแท้ ) (ดู : 407) 24 ต.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย 5/7 หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงษ์ ถึงที่ดิน นายบุญเริ่ม เหมือนแท้ ) (ดู : 385) 24 ต.ค. 2560
แบบแสดงรายการปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสาย 5/7 หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงษ์ ถึงที่ดิน นายบุญเริ่ม เหมือนแท้ ) (ดู : 384) 24 ต.ค. 2560
ราคากลางงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนลูกรังสาย 5/7 หมู่ที่ 5 (ข้างบ้านนายประสงค์ เหมือนวงษ์ ถึงที่ดิน นายบุญเริ่ม เหมือนแท้ ) (ดู : 378) 24 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพวงมาลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 393) 19 ต.ค. 2560
ราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) (ดู : 372) 18 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 367) 18 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นดาวเรือง จำนวน 600 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 387) 17 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 23 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 387) 16 ต.ค. 2560
ประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 374) 12 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้ายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 379) 11 ต.ค. 2560
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 625) 11 ต.ค. 2560
ประกาศแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (ผด.6) (ดู : 381) 10 ต.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 (ดู : 376) 10 ต.ค. 2560
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 376) 3 ต.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 384) 21 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 รายการ (ดู : 385) 21 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 คัน พร้อมพ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กรล 297 ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 10 รายการ (ดู : 376) 21 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 383) 18 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ดู : 376) 18 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง หมายเลชครุภัณฑ์ เลขที่ 416 47 0005 บริการเปลี่ยนเช็คเปลี่ยนถ่านBIOS และลงโปรแกรม Windows 7 (ดู : 381) 15 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ (ดู : 378) 14 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2 ทับ 3 (ดู : 376) 14 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 375) 13 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขต อบต.กำเนิดฯ (ม.5และ ม.6) อ.บางสะพาน จ.ประจวบฯ โดยไม่ทำความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2560-กันยายน 2561 (ดู : 422) 12 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 390) 12 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.กำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 375) 12 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องดิจิตอล จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 397) 12 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาการจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 389) 12 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 392) 12 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน.อบต.สาย 6-1 ช่วงบริเวณหน้าบ้าน นางธนพร เกลื่อนพันธ์ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หมู่ที่ 6 (ดู : 375) 11 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 372) 11 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กบม 794 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 384) 11 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และพริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 388) 11 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 381) 11 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 370) 11 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 381) 10 ก.ย. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs