Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 371) 10 ก.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน.อบต.สาย 6/1 (บริเวณหน้าบ้าน นางธนพร เกลื่อนพันธ์) หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 397) 10 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/2 (บริเวณสวนนายดำ-บ้านนางลาศ) หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 421) 5 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/2 (บริเวณสวนนายดำ-บ้านนางลาศ) หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 400) 5 ก.ย. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/3 (บ้านนายดี-บ้านนายชำเลือง) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 398) 5 ก.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 (ดู : 385) 5 ก.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 368) 30 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 (ดู : 392) 21 ส.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 405) 21 ส.ค. 2560
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 (ดู : 417) 18 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 (ดู : 421) 18 ส.ค. 2560
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 390) 18 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 401) 18 ส.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 (ดู : 372) 11 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่4 (ดู : 376) 7 ส.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่4 (ดู : 372) 7 ส.ค. 2560
แบบแสดงรายการ ปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่4 (ดู : 377) 7 ส.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่4 (ดู : 376) 7 ส.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/3 หมู่ที่ 3 (ดู : 375) 7 ส.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย3/3 (ดู : 392) 4 ส.ค. 2560
ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย3/3 (ดู : 379) 4 ส.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย3/3 (ดู : 378) 4 ส.ค. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่มแบบถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 394) 14 ก.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 (ดู : 397) 11 ก.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 (ดู : 386) 5 มิ.ย. 2560
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7 ทับ 1 (บ้านนางมณี-บ้านนางศิริวรรณ) หมูที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 388) 30 พ.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2560 (ดู : 385) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (บ้านนางมณี-บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 418) 11 พ.ค. 2560
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (บ้านนางมณี-บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 414) 11 พ.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (บ้านนางมณี-บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 423) 11 พ.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/1 (บ้านนางมณี – บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 404) 25 เม.ย. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/1 (บ้านนางมณี – บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 396) 21 เม.ย. 2560
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/1 (บ้านนางมณี – บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 396) 21 เม.ย. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/1 (บ้านนางมณี – บ้านนางศิริวรรณ) หมู่ที่ 7 (ดู : 389) 21 เม.ย. 2560
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6 ทับ 12 (บ้านดอนทอง) หมู่ที่ 6 (ดู : 415) 11 เม.ย. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560 (ดู : 392) 10 เม.ย. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ห้วยหินเหลือง ข้างที่ดินนางกุลภัสสร์ โตแก้ว หมู่ที่ 8 (ดู : 407) 4 เม.ย. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. คลองน้ำผุด-วังนาค ข้างที่ดินนายวิทยา สร้อยสุวรรณ์ หมุ่ที่ 4 (ดู : 388) 4 เม.ย. 2560
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ จำนวน 2 ฝาย หมู่ที่ 4 และ 8 (ดู : 395) 3 เม.ย. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 (ดู : 407) 3 เม.ย. 2560
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 (ดู : 408) 3 เม.ย. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มี่ผลประโยชน์ร่วมกัน (ดู : 412) 31 มี.ค. 2560
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/6 (บ้านนางกัญญา-บ้านนายประธาน) หมู่ที่ 8 (ดู : 422) 27 มี.ค. 2560
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 418) 20 มี.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 393) 14 มี.ค. 2560
แบบแสดงรายการโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 396) 14 มี.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 420) 14 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/6 (บ้านนางกัญยา - บ้านนายประธาน) หมู่ที่ 8 (ดู : 400) 8 มี.ค. 2560
แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/6 (บ้านนางกัญญา - บ้านนายประธาน) หมู่ที่ 8 (ดู : 391) 8 มี.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 8/6 (บ้านนางกัญญา - บ้านนายประธาน) หมู่ที่ 8 (ดู : 409) 8 มี.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 (ดู : 393) 6 มี.ค. 2560
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7 ทับ 7 (บ้านนางยุพาถึงสำนักสงฆ์ทุ่งไทรทอง) หมู่ที่ 7 (ดู : 436) 28 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 (ดู : 412) 24 ก.พ. 2560
แบบแสดงรายการปริมาณงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 (ดู : 408) 23 ก.พ. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 (ดู : 403) 23 ก.พ. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/6 (บ้านนางกัญญา-บ้านนายประธาน) หมู่ที่ 8 (ดู : 406) 23 ก.พ. 2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 369) 11 ก.พ. 2560
แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 6/12 (บ้านดอนทอง) ม.6 (ดู : 420) 10 ก.พ. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 6/12 (บ้านดอนทอง) ม.6 (ดู : 394) 10 ก.พ. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560 (ดู : 381) 6 ก.พ. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs