Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 57) 7 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 6 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมและซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 1 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 1 ก.พ. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 99) 31 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ ขนาด 0.60 ม. ยาวรวม 100 ม. ข้างถนน อบต.สาย 7/5 (บริเวณหน้าบ้านนางพิมแสง ประกอบปราณ ถึง ที่ดินนายพัฒนา นาคอ่อน) บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 (ดู : 84) 29 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 (ซอย 1) ถึง หน้าบ้านนางสาวสุนันท์ ผอบนาค บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 (ดู : 86) 29 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 46) 26 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ดู : 68) 25 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา อบต. บุคลากร และกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 23 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484 59 0006) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 22 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 19 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 18 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 16 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 15 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ดู : 56) 15 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่สำหรับใช้ดำเนินการโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 12 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 10 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 9 ม.ค. 2567
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 64) 9 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 8 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 5 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 4 ม.ค. 2567
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 49) 3 ม.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 145) 27 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 48) 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 26 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 21 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีัขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 21 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 54) 20 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 8 ธ.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การริบหลักประกันสัญญา (ดู : 71) 8 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 4 ธ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะะจง (ดู : 47) 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริมนม ภาคเรียนที่2/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 29 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 28 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 28 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังถนนภายใน อบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 58) 24 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 60) 22 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 20 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฟิล์มกรองแสงกระจกรถยนต์รอบคัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 15 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 14 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแอร์รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 14 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 57) 14 พ.ย. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 13 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 6 พ.ย. 2566
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิค เรื่องประกวดราคาจ้างหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 66) 1 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (ดู : 67) 1 พ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 31 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 31 ต.ค. 2566
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 12) 20 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 20 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 20 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2566 (ดู : 64) 18 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 17 ต.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs