Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 ต่อจากเดิมถึงที่ดินนางแต๋ว เสริฐศร หมู่ที่ 7 (ดู : 410) 6 ก.พ. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 397) 30 ม.ค. 2560
สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 399) 30 ม.ค. 2560
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 386) 30 ม.ค. 2560
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 418) 30 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/7 หมู่ที่ 7 (ดู : 402) 20 ม.ค. 2560
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/7 หมู่ที่ 7 (ดู : 412) 20 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/7 หมู่ที่ 7 (ดู : 410) 20 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 411) 19 ม.ค. 2560
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 402) 19 ม.ค. 2560
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 (ดู : 401) 19 ม.ค. 2560
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนน สาย 7/7 หมู่ที่ 7 (ดู : 435) 16 ม.ค. 2560
แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/4 หมู่ที่ 7 (ดู : 430) 16 ม.ค. 2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559 (ดู : 384) 5 ม.ค. 2560
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/7 หมู่ที่ 7 (ดู : 385) 27 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 5/11 (บ้านห้วยทรายขาว) หมู่ที่ 5 (ดู : 383) 26 ธ.ค. 2559
สรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 5/11 (บ้านห้วยทรายขาว) หมู่ที่ 5 (ดู : 379) 26 ธ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต. สาย7/4 หมู่ที่7 (ดู : 480) 26 ธ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 7/7 (บ้านนางยุพาถึงสำนักสงฆ์ทุ่งไทรทอง) หมู่ที่ 7 (ดู : 415) 22 ธ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 7/4 (ต่อจากเดิมถึงที่ดินนางแต๋ว เสริฐศร) หมู่ที่ 7 (ดู : 466) 22 ธ.ค. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 6/6 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 6 (ดู : 408) 16 ธ.ค. 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 (ดู : 380) 14 ธ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/2 (หน้าบ้านนางกริชติยา แท่นนาค) หมู่ที่ 8 (ดู : 450) 14 ธ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/7 (ช่วงที่ 2 ถึงท่อลอดเหลี่ยม) หมู่ที่ 6 (ดู : 390) 14 ธ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน อบต. 2/3 (ข้างสวนปาล์ม นายณรงค์ สดใส) หมู่ที่ 2 (ดู : 455) 14 ธ.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 2,3,4,6,7และ8 (ดู : 443) 29 พ.ย. 2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การตรวจรับงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 438) 29 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 364) 16 พ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า (ดู : 416) 16 พ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 6/6 (ระยะที่ 3) หมู่ที่ 6 (ดู : 381) 16 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 430) 16 พ.ย. 2559
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 430) 16 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 385) 15 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 442) 15 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 387) 15 พ.ย. 2559
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน สาย 2/5 หมู่ที่ 5 (ดู : 409) 15 พ.ย. 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559 (ดู : 387) 3 พ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 432) 2 พ.ย. 2559
แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 448) 2 พ.ย. 2559
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 430) 2 พ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 6/6 ระยะที่ 3 หมู่ที่ 6 (ดู : 438) 2 พ.ย. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 419) 2 พ.ย. 2559
แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 440) 2 พ.ย. 2559
แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 412) 2 พ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 2/5 หมู่ที่ 2 (ดู : 431) 2 พ.ย. 2559
ประกาศแบบรายงานแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 (ดู : 278) 25 ต.ค. 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ดู : 492) 30 ก.ย. 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 493) 30 ก.ย. 2559
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การวิเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ดู : 450) 30 ก.ย. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 2/7 หมู่ที่ 2 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 452) 29 ก.ค. 2559
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 458) 5 ก.ค. 2559
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 465) 5 ก.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 439) 24 มิ.ย. 2559
ปร4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 449) 23 มิ.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 449) 23 มิ.ย. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/2 หมู่ที่ 4 (ดู : 469) 1 มิ.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/2 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 464) 18 พ.ค. 2559
แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 4/2 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 436) 18 พ.ค. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/6 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 441) 18 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 437) 17 พ.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs