Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมุ่ที่ 2 , 4 , 7 และ 8 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 432) 16 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 2/7 หมู่ที่ 2 (ดู : 445) 7 พ.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 418) 3 พ.ค. 2559
ปร. 4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 4/2 หมู่ที่ 4 (ดู : 437) 3 พ.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 4/2 หมู่ที่ 4 (ดู : 453) 3 พ.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร) หมู่ที่ 4 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 634) 29 เม.ย. 2559
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 6/5 หมู่ที่ 6 (ดู : 432) 28 เม.ย. 2559
แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 421) 25 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/6 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 441) 25 เม.ย. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/6 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 (ดู : 433) 22 เม.ย. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/6 หมู่ที่ 3 (ดู : 433) 11 เม.ย. 2559
ปร4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/6 ระยะที่ 1 หมู่ที่ 3 (ดู : 473) 11 เม.ย. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/6 ระยะที่ 1 หมู่ที่ 3 (ดู : 432) 11 เม.ย. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/6 แยกทางหลวงชนบทสายปอแดง-ไทรคู่ หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 445) 29 มี.ค. 2559
ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนน อบต.สาย 2/8 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง หน้าโรงเรียนวัดนาผักขวง) หมู่ที่ 2 (ดู : 310) 26 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 (ดู : 415) 25 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 (ดู : 431) 25 มี.ค. 2559
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 6/5 หมู่ที่่ 6 (ดู : 429) 25 มี.ค. 2559
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/5 หมู่ที่ 6 (ดู : 429) 25 มี.ค. 2559
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 (ดู : 434) 16 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/6 หมู่ที่ 8 (ดู : 426) 16 มี.ค. 2559
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 (ดู : 407) 15 มี.ค. 2559
ประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 (ดู : 429) 10 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 6/12 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง (ดู : 423) 7 มี.ค. 2559
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 419) 7 มี.ค. 2559
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 426) 7 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. 6/12 หมู่ที่ 6 (ดู : 409) 7 มี.ค. 2559
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า (ดู : 474) 4 มี.ค. 2559
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า (ดู : 431) 4 มี.ค. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า (ดู : 439) 4 มี.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 8/6 หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า (ดู : 430) 3 มี.ค. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 (ดู : 417) 3 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (ดู : 432) 2 มี.ค. 2559
ประกาศเรื่องแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝาย (ดู : 455) 2 มี.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างฝาย (ดู : 455) 1 มี.ค. 2559
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 405) 23 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.3/5 (ดู : 440) 23 ก.พ. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 432) 19 ก.พ. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น คสล หมู่ที่ 2, 4, 7 และ 8 (ดู : 439) 18 ก.พ. 2559
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 8 ข้างบ้านนายสมพจน์ แสงเงิน (ดู : 452) 18 ก.พ. 2559
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 หลังโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 466) 18 ก.พ. 2559
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 4 ข้างที่ดินนายป่วน โตแก้ว (ดู : 472) 18 ก.พ. 2559
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ห้วยสวนมะพร้าว (ดู : 461) 18 ก.พ. 2559
ปร 4 - 5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 ห้วยน้ำโจน (ดู : 449) 18 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2,4,7 และ8 (ดู : 461) 18 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/9 หมู่ที่ 6 (ดู : 417) 17 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/7 หมู่ที่ 6 (ดู : 418) 17 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/3 ซอยบ้านนายวิเชียร รัตนเลิศ หมู่ที่ 6 (ดู : 409) 17 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 5/7 ข้างบ้าน อ.ประสงค์ เหมือนวงศ์ หมู่ที่ 5 (ดู : 393) 17 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองระหารหลังสำนักสงฆ์ห้วยทรายขาวถึงหลังบ้านนางชีพ อ่วมสุขโอ หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง (ดู : 442) 9 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองนาโอ หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง (ดู : 410) 9 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (หน้าบ้านนายวัฒชรินทร์ วงษ์สมัย) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 7 (ดู : 401) 9 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (หน้าบ้านนายวัฒชรินทร์ วงษ์สมัย) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 7 (ดู : 422) 9 ก.พ. 2559
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 448) 8 ก.พ. 2559
ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/5 (ดู : 374) 5 ก.พ. 2559
ปร.4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต. สาย 3/5 (ดู : 365) 5 ก.พ. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน อบต.สาย 3/5 (ดู : 370) 5 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/6 (หน้าบ้านนางอรพิน เฉลิมเกียรติ) ช่วงที่ 2 หมู่ที่ 8 (ดู : 414) 4 ก.พ. 2559
ราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนน คสล. ถนน อบต.สาย 8/6 (หน้าบ้านนางอรพิน เฉลิมเกียรติ) ช่วงที่ 1 หมู่ที่ 8 (ดู : 412) 4 ก.พ. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 403) 21 ม.ค. 2559
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs