Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/7 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 464) 14 ม.ค. 2559
ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ถนน อบต.สาย 8/7 หมู่ที่ 8 (ดู : 402) 13 ม.ค. 2559
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/1 และ ถนนอบต.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (ดู : 417) 13 ม.ค. 2559
แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/2 หมู่ที่ 8 (ดู : 460) 13 ม.ค. 2559
แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 8/1 หมู่ที่ 8 (ดู : 398) 13 ม.ค. 2559
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 (หน้าบ้านนางเฉลิม แสนสิงห์) หมู่ที่ 7 (ดู : 440) 8 ม.ค. 2559
แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 499) 8 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 458) 8 ม.ค. 2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 485) 8 ม.ค. 2559
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558 (ดู : 387) 6 ม.ค. 2559
รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง (ดู : 549) 1 ธ.ค. 2559
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 6/7 หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 473) 28 ธ.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 (ดู : 464) 28 ธ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 433) 28 ธ.ค. 2558
ปร 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 469) 28 ธ.ค. 2558
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 (หน้าบ้านนางวรรณา รัศดา) หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 537) 28 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/7 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 469) 25 ธ.ค. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 3/7 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 461) 25 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 3/7 (ระยะที่ 1) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 474) 25 ธ.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (ถนนสาย 6/7) (ดู : 450) 21 ธ.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง แจ้งผลการสอบราคาจ้าง (ถนนสาย 6/7) (ดู : 448) 21 ธ.ค. 2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (ถนนสาย 6/7) (ดู : 481) 21 ธ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/7 (ระยะที่ 1 ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 446) 14 ธ.ค. 2558
ปร 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/7 (ระยะที่ 1 ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 442) 14 ธ.ค. 2558
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/7 (ระยะที่ 1 ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 444) 14 ธ.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/7 (ระยะที่ 1 ) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 462) 14 ธ.ค. 2558
ประกาศตรวจงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน สาย 7/1 (ดู : 475) 9 ธ.ค. 2558
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/7 หมู่ที่ 6 (ดู : 436) 8 ธ.ค. 2558
ปร4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/7 หมู่ที่ 6 (ดู : 465) 8 ธ.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 6/7 หมู่ที่ 6 (ดู : 471) 8 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 492) 1 ธ.ค. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาจ่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 479) 1 ธ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต. สาย 7/1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองตาจ่า ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 489) 1 ธ.ค. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 504) 19 พ.ย. 2558
ปร 4 - 5 ถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 497) 18 พ.ย. 2558
ราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 509) 18 พ.ย. 2558
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 449) 10 ก.ย. 2558
ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 (ดู : 468) 18 ส.ค. 2558
ประกาศตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 4/1 (หมู่บ้านระหาร) หมู่ที่ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 462) 28 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๓/๕ (หมู่บ้านปอแดง) หมู่ที่ ๓ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 477) 15 ก.ค. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง) หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 497) 15 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 (หมู่บ้านปอแดง) หมู่ที่ 3 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 466) 14 ก.ค. 2558
ปร. 4 - 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 485) 3 ก.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 542) 3 ก.ค. 2558
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 482) 3 ก.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 447) 29 มิ.ย. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 464) 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 462) 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 470) 29 มิ.ย. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 455) 29 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 466) 29 มิ.ย. 2558
ราคากลางอาหารเสริม(นม)ภาคเรียนที่1/2558 จำนวน 99 วัน (ดู : 440) 23 มิ.ย. 2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า (ดู : 454) 16 มิ.ย. 2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 487) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านดอนสง่า ประจำปีงบประมาณ 2558 (ดู : 459) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2558 (ดู : 555) 16 มิ.ย. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 - 5, และ 7 - 8 (ดู : 437) 25 พ.ค. 2558
ประกาศแจ้งผลการสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 - 5 และ 7 - 8 (ดู : 442) 25 พ.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการขุดลอกคลองและก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ 2 - 5 และ หมู่ที่ 7 - 8 (ดู : 485) 25 พ.ค. 2558
ราคากลางอาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 1/2558 จำนวน 31 วัน (ดู : 473) 12 พ.ค. 2558
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs