Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ราคากลางโครงการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำ และกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 3, 6 และ 8 ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 450) 16 ก.พ. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 418) 4 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 420) 4 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 407) 3 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 หมู่ที่ 7 ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 411) 2 ก.พ. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 440) 2 ก.พ. 2558
แจ้งผลการสอบราคาจ้าง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 หมู่ที่ 7 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 409) 2 ก.พ. 2558
ปร.5 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 448) 21 ม.ค. 2558
ปร.4 โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 434) 21 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 434) 21 ม.ค. 2558
ราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 420) 21 ม.ค. 2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 453) 20 ม.ค. 2558
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 479) 20 ม.ค. 2558
ปร 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 441) 20 ม.ค. 2558
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 7/1 หมู่ที่ 7 (ดู : 438) 20 ม.ค. 2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๘/๖ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 444) 30 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๘/๕ ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 หมู่ที่ ๘ บ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 426) 30 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการสอบราคาจ้างเหมาเก็บ - ขน และกำจัดขยะ (ดู : 426) 29 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นเชื่อมต่อระหว่าง หมู๋ที่ ๗,๖ และ ๔ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 416) 23 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย ๓/๕ หมู่ที่ ๓ ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 454) 23 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก หมู่ที่ 2-4 และ 6-8 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 459) 23 ธ.ค. 2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 437) 23 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สาย 8/5 ช่วงที่ 1 ช่วงที่ 2 และ สาย 8/6 (ดู : 426) 19 ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/6 (ดู : 434) 19 ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/5 ช่วงที่ 1-2 (ดู : 449) 19 ธ.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/6 (ดู : 427) 19 ธ.ค. 2557
ปร 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/6 (ดู : 463) 19 ธ.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/5 (ช่วงที่ 1-2) (ดู : 455) 19 ธ.ค. 2557
ปร 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 8/5 (ช่วงที่ 1-2) (ดู : 452) 19 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเก็บ – ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5 – 6 ) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 447) 16 ธ.ค. 2557
ราคากลางงานจ้างเหมาเก็บ – ขน และกำจัดขยะมูลฝอย จุดวางถังขยะทุกจุด ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (หมู่ที่ 5 – 6 ) อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 447) 16 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 7, 6 และ 4 (ดู : 437) 11 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 หมู่ที่ 3 (ดู : 449) 11 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลูกรังและถนน คสล. (ดู : 427) 11 ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังเส้นเชื่อมต่อระหว่าง หมู่ที่ 7, 6 และ 4 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 467) 11 ธ.ค. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 3/5 หมู่ที่ 3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 467) 11 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 8 ทับ 8 (ดู : 444) 8 ธ.ค. 2557
ปร4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน สาย 8 ทับ 4 (ดู : 434) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 7 ทับ 8 (ดู : 414) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 7ทับ 7 (ดู : 426) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน สาย 7 ทับ 2 (ดู : 420) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังถนน สาย 6 ทับ 13 (ดู : 405) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 6 ทับ 5 (ดู : 434) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 6 ทับ 4 (ดู : 430) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 6 ทับ 3 (ดู : 436) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 4 ทับ 12 (ดู : 432) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 3 ทับ 6 (ดู : 430) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 3 ทับ 4 (ดู : 421) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 2 ทับ 8 (ดู : 428) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย 2 ทับ 5 (ดู : 424) 8 ธ.ค. 2557
ปร 4 - 5 ซ่อมแซมถนนลูกรัง สาย 2 ทับ 3 (ดู : 429) 8 ธ.ค. 2557
ปร 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 448) 8 ธ.ค. 2557
ปร4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 434) 8 ธ.ค. 2557
สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 2-4 และหมู่ที่ 6-8 ตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 465) 8 ธ.ค. 2557
ประกาศสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 465) 8 ธ.ค. 2557
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังโดยใช้หินคลุก (ดู : 482) 8 ธ.ค. 2557
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าวัดนาผักขวง หมู่ที่ 2 (ดู : 424) 8 ธ.ค. 2557
ปร. 5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 415) 19 พ.ย. 2557
ปร. 4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย 5/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 438) 19 พ.ย. 2557
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล สาย 5/1 ช่วงที่ 1 (ดู : 435) 19 พ.ย. 2557
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs