Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติพร้อมเข้าเล่มกระดูกงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 10 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81 - 5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 5 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 4 ต.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 2 ต.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 29 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหนังสือเรียนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 25 ก.ย. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 65) 25 ก.ย. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (ดู : 69) 25 ก.ย. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 22 รายการ (ดู : 72) 25 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 3751 กข ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81) 18 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 7/12 (แยกถนน อบต.สาย7/12 ถึง ท่อเหลี่ยม คสล.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 18 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 14 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 14 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางเพื่อเปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 14 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 14 ก.ย. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย ๗/๙ (หน้าบ้านนางสมบูรณ์ สมศรี ถึงบ้านนางสาวเรวดี ขาวสง่า) (ดู : 73) 14 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 13 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียนและอุปกรณ์ในการฝึกอบรมโครงการการกำจัดขยะมูลฝอยขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 13 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 12 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเพื่อเปลี่ยนยงรถยนต์ หมายเลข 170 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 12 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พันาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 12 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 8 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำประตูเหล็กม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 7 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 7 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกระเป๋าสำหรับบรรจุเอกสารผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 7 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 6 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 5 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 66) 4 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 4 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 4 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงฝายน้ำล้นห้วยไร่นายสอิ้ง แขกเมือง บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 4 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 4 ก.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 30 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (ตอนที่1) (จากสะพาน คสล. ถึงที่ดิน นายวิชิต ลิมปสถาพร) หมู่ที่ 6 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 29 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 4/2 แยก 1 หมู่ที่ 4 กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 29 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 28 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/9 (จากบ้านนายอนิรุจย์ เหมือนเพชร ถึงที่ดินนางอำพร ชื่นจิตร) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 28 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 68) 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 25 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 3/3 (นายชำเลือง แก้วทอง ถึงที่ดิน นายสุคล แก้วทอง) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 24 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/5 (หน้าบ้านนายเจือ บุตรจันทร์ ถึงหน้าบ้านนายช้อย เปลี่ยนสมบัติ) บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 23 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงห้องรับรองสำหรับผู้มาติดต่อราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 22 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/11 แยก 1 จากบ้านนายประจวบ ทองแดง ถึงบ้านนายมณี เพชรคง หมู่ที่ 6 บ้านดอนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 61) 21 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 65) 21 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 62) 18 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสระกักเก็บน้ำ (บริเวณหลังที่ทำการ อบต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 18 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 63) 17 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 64) 17 ส.ค. 2566
การขายพัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ ชำรุด โดยวิธีการขายทอดตลาด (ดู : 96) 17 ส.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs