Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 16 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายเคลือบสารกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 15 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 70) 15 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 11 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 9 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ส่วนกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 9 ส.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 29 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 27 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 26 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 25 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพือพัฒนาหมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 25 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/6 ข้างบ้านนกนายอำนาจ ลายละเอียด ถึงที่ดินนายประสงค์ สมทรง บ้านดอนทอง หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 24 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อต้นเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 24 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/6 (ข้างที่ดินนางทิพย์ อินทร์วงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 24 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 20 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 18 ก.ค. 2566
ยกเลิกประกาศรายชื่อเผู้ชนะการเสนอราคา (ดู : 80) 17 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7/6 จากบ้านนายเล็ก สำเภาแก้ว ถึงบ้านนายสังวาลย์ เสริฐศร บ้านหนองตาจ่า หมู่ที่่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 17 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านห้วยทรายขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 14 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 13 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 13 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 72) 11 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนองค์การบริหารส่วนตำบล สาย 8/1 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายเขาน้อย-ไทรคู่ ถึงศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8) บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83) 10 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 71) 5 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 4 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 3 ก.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/7 (จากบ้านนางมุกดา โคกชู ถึง ข้างที่ดินนายถนอม ทิพย์บุญทรัพย์) (ดู : 76) 3 ก.ค. 2566
ประกาศผู้นะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 29 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 6/10 จากข้างวัดเขากะจิ ถึง สุสานมูลนิธิบ้านดอนทอง หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 82) 28 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ โดยวิธีฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 26 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 73) 21 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออุปกรณ์แข่งขันกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 21 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 76) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง คลองกะจิ (ถนน อบต.สาย 7/12) บ้านหนองตาจ่า หมู่ที่ 7 โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 20 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยหิน บริเวณที่ดินนางสิน แซ่จิว บ้านดอนสง่า หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 19 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดสระกักเก็บน้ำ ขนาด 1 ไร่ พร้อมปรับพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านนาผักขวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 16 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 74) 15 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 75) 14 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 14 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 14 มิ.ย. 2566
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย6/10 จากข้างวัดเขากะจิ ถึง สุสานมูลนิธิ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 6 (ดู : 100) 13 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จากวัดถ้ำเขาน้อย ถึง แยกถนน อบต.สาย 3/1 หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81) 12 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขยายเขตประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมติดตั้ง PUMP ซัมเมิส และตู้ CONTROL จากวัดถ้ำเขาน้อย ถึงบ้านนายชวา น้ำทิพย์ หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 6 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 77) 2 มิ.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 30 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 82) 30 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 26 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 26 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเพื่อเปลี่ยนยางรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 23 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 23 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยก ถนน อบต.สาย 5/4 แยก 1 ถึงที่ดินนายวิทยา พัฒนเจริญ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 22 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ปข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81) 16 พ.ค. 2566
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย6/10 จากข้างวัดเขากะจิ ถึง สุสานมูลนิธิ บ้านดอนทอง หมู่ที่ 6 (ดู : 77) 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81) 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 15 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 79) 15 พ.ค. 2566
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs