Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 11 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 7ทับ7 (ซอย1) (ข้างที่ดินนายสมนึก แสนสิงค์ ถึง สระน้ำสาธารณะ บ้านหนองตาจ่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 84) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงง (ดู : 77) 10 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 8 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 83) 1 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 28 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 101) 28 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 93) 28 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 95) 26 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 85) 26 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ปข หมายเลขครุภัณฑ์ 00154002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 80) 24 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 21 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ (ดู : 95) 19 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 11 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 10 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 92) 4 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลูกรัง ถนน สาย อบต.สาย 3/3 แยก 1 จากบ้านนายน้อย พูลสวัสดิ์ ถึงบ้านนายชำนาญ พรมแก้ว บ้านปอแดง หมู่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 3 เม.ย. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่ื่องเสียงสำหรับกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 31 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 104) 30 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ดู : 90) 29 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 86) 29 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 81) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 2/6 แยก 1 จากที่ดินนายประสิทธิ์ ทองศิริ ถึงที่ดินนางละออ ยังเจริญ บ้านนาผักขวง หมู่ที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 94) 27 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเปลี่ยนกระจกฝ้าหน้าต่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลกำเนิดนพคุณพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 89) 23 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 3/12 จากบ้านนายชวา น้ำทิพย์ ถึงที่ดินนายสมัคร แตงทอง บ้านปอแดง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 20 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์และเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 87) 17 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 88) 16 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์(เครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ 484 58 0005) โดยเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 14 มี.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/6 เเยก 1 จากที่ดินนายประสิทธิ์ ทองศิริ ถึง ที่าดินนางละออ ยังเจริญ บ้านนาผักขวง หมู่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 105) 13 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว จากถนน อบต.สาย 3/1 ถึงหน้าบ้านนายนิพนธ์ กว้างขวาง หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 13 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุก ถนน อบต.สาย 2/14 จากบ้านนายชาญชาติ คำแฝง ถึงห้วยน้ำล้นสาธารณะ บ้านนาผักขวง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 108) 8 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 (หน้าบ้านนายอุบล รสจันทร์ ถึงหอถังประปาหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 8 มี.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย 2/6 แยก1 จากที่ดินนายประสิทธ์ ทองศิริ (ดู : 86) 2 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) และรถตู้โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (ดู : 106) 1 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 97) 1 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำของสมนาคุณในการศึกษาดูงาน (ดู : 97) 28 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบจ่ายน้ำประปา โดยวางท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว พร้อมถังกรอง 1 ชุด (ช่วงทีี่ 1) จากวัดถ้ำเขาน้อย ถึงหน้าบ้านนางสาวสุนีย์ พรมแก้ว (ช่วงที่ 2) จากวัดถ้ำเขาน้อยถึง หน้าอู่อารีรัตน์ช่างยนต์ (เขาน้อย) หมู่ที่ 3 บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 28 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 100) 22 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 16 ก.พ. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 94) 15 ก.พ. 2566
โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย2/6 เเยก 1 จากที่ดินนายประสิทธิ์ ทองศิริ ถึง ที่าดินนางละออ ยังเจริญ บ้านนาผักขวง หมู่ 2 (ดู : 87) 13 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 8 ก.พ. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 101) 8 ก.พ. 2566
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างก่อสร้างถนนลูกรังเกรดอัดบด ถนน อบต.สาย ๕/๗ จากที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก ถึงที่ดิน อดีต กำนันบุญเริ่ม เหมือนแท้ (ซอยหลัง รพ.บางสะพาน) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ ๕ (ดู : 98) 7 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเกรดอัด ถนน อบต.สาย 5/7 จากที่ดินนายสมศักดิ์ ทองถึก ถึงที่ดิน อดีต กำนันบุญเริ่ม เหมือนแท้ (ซอยหลัง รพ.บางสะพาน) บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 96) 7 ก.พ. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 113) 24 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์ (ดู : 108) 20 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างขุดลอกคลองห้วยน้ำผุด จากบ้านนายชัชวาลย์ หารกลับ ถึงที่ดิน นายประทีป จันทรเสน บ้านระหาร หมู่ที่ ๔ (ดู : 116) 19 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 115) 16 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังขยะจำนวน 50 ถัง (ดู : 114) 11 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 111) 9 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพสะเจาะจง (ดู : 110) 6 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/1 ช่วง แยก 4/1 ถึง ทางรถไฟ หมู่ที่ 4 บ้านระหาร ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 6 ม.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/6 บริเวณบ้านนางจินดา โตแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 6 ม.ค. 2566
ประกาศเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2566 จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สายสหกรณ์-เขาหินดาษ หมู่ที่ 4 (ดู : 123) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศเผยแพร่การประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สายสหกรณ์-เขาหินดาษ หมู่ที่ 4 (ดู : 123) 28 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 27 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนราคา จ้างเหมาป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 114) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ (ดู : 101) 26 ธ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs