Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ (ดู : 355) 26 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 89) 22 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ดู : 91) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 128) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103) 21 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 14 รายการ (ดู : 88) 20 ธ.ค. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาป้ายไวนิล (ดู : 92) 19 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 97) 16 ธ.ค. 2565
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 98) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 107) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 14 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 103) 9 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถังพลาสติก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 105) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ (ดู : 91) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจอบพร้อมด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 98) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาป้ายไวนิลโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 99) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ดู : 98) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการวันเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126) 2 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน 1 งาน (ดู : 524) 1 ธ.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2565 (ดู : 95) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉาะเจาะจง (ดู : 99) 29 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 25 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 24 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 113) 17 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ (ดู : 109) 17 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเก็บ ขน และกำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 117) 17 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (ดู : 124) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 110) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร (ดู : 126) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 112) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 119) 28 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 103) 28 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 117) 26 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 107) 21 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 110) 4 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 110) 4 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานสาธารณสุข) (ดู : 108) 4 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) (ดู : 108) 4 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (แผนงานทั่วไป) (ดู : 120) 4 ต.ค. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2565 (ดู : 132) 26 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/4 (ต่อจากที่ดินนางรัตนา ทองกลบ ถึงที่ดินนางอารียา เทียนเล็ก) (ดู : 117) 23 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกถนน อบต.สาย 2/3 (หน้าบ้านนายชุมพร คชพันธ์ ถึง หน้าบ้าน นายชำนาญ อาจเลี้ยง) (ดู : 123) 23 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเเจาะจง (ดู : 120) 23 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 129) 21 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 115) 20 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/3 (หน้าบ้านนายสมพงษ์ ดาราเมือง ถึงหน้าบ้านนางสาวพิยงค์ ศรีชะเอม) (ดู : 118) 19 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 118) 16 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 124) 15 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 118) 15 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่องยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 112) 15 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/6 (หน้าบ้านนายมณูญ ร่วมดี ถึงที่ดิน นางประดิษฐ์ อ้นทอง) (ดู : 116) 15 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 124) 15 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 116) 14 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 126) 14 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/12 (หน้าบ้านนางเฉลิม บุญเกิด ถึงที่ดิน นายวิโรจน์ โตแก้ว) (ดู : 116) 14 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตพื้นที่ อบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 125) 13 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมซ่อมแซมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-5986 (ดู : 126) 12 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเแพาะเจาะจง (ดู : 113) 6 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 136) 6 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs