Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 130) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 31 รายการ (ดู : 144) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 139) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กง 4034 ประจวบคีรีขันธ์ (ดู : 137) 15 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 3 รายการ (ดู : 142) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาน้ำมันเชื้อเพลิง (ดู : 135) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า พร้อมอุปกรณ์ (ดู : 139) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 144) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ถนน อบต.สาย 4/1(หน้าบ้านนายจินดา ยังมีมาก ถึง สามแยกบ้านโต๊ะ)บ้านระหาร (ดู : 143) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ 170 ปข (ดู : 144) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกคลองวังนาค (ดู : 141) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 136) 1 มิ.ย. 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 (ดู : 134) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเครื่องขยายเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 31 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุในการตกแต่งสถานที่ (ดู : 133) 30 พ.ค. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 146) 30 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมคอสะพาน ถนน อบต สาย4/1 ข้างบ้านนางบังอร วงษ์ศิล พร้อมฝาบ่อพักน้ำ (ดู : 142) 30 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ถนน อบต.สาย 4/6 (ข้างบ้านนางสมใจ รอดแล้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมคอสะพาน ถนน อบต.สาย 8/5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 145) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จำนวน 31 รายการ (ดู : 152) 26 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 148) 25 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 25 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและสารเคมีกำจัดยุงและแมลง (ดู : 139) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (ดู : 141) 20 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 6/3 (ตอนที่ 2) (ข้างสระน้ำบริษัทสหวิริยา ถึง หน้าบ้านนายรุ่ง พรมแตง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 151) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 5/6 (ซอย 1) แยกถนน อบต.สาย 5/6 ถึง หน้าบ้านนางสาวสุนันท์ ผอบนาค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 151) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิจารณาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 147) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ตั้งแต่วันที่ 17 - 31 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 140) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/4 (แยกถนนทางหลวงชนบทสายท่าหล่อ - หนองระแง ถึง ที่ดินนายสมยศ สกุณา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 142) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/2 (ต่อจากถนนคอนกรีตเดิม ถึง ที่ดินนางสม นกแก้ว) บ้านดอนสง่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ (ดู : 149) 29 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ (ดู : 143) 29 เม.ย. 2565
ประกาศการบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่องจ้างเหมาซ่อมคอมพิวเตอร์ (ดู : 134) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ (ดู : 147) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ (ดู : 137) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อสัญญาเว็บไซต์รายปี องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 144) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 12 รายการ (ดู : 143) 26 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตรวจเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 141) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 155) 21 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 19 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ดู : 150) 12 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย 2/6 (ซอย 3) (ข้างที่ดินนายสมศักดิ์ บุญเกิด ถึง ทางรถไฟ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (ดู : 151) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 147) 8 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรืการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 154) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ดู : 159) 4 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล (ดู : 155) 4 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (ดู : 153) 1 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาดูดสิ่งปฏิกูล (ดู : 172) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 4/1 (จากสะพาน คสล. ถึง หน้าบ้านนางสุพรรษา เพชรน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 164) 30 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 28 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธิเฉพาะเจาะจง (ดู : 146) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ (ดู : 158) 25 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/7 (หน้าบ้านนายพุธ เที่ยงบ่าย ถึง ที่ดินนายเดี่ยว เมืองคลี่) บ้านปอแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 25 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs