Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ระหว่างวันที่ 6-25 มิถุนายน 2567 (ดู : 265)
📣📣📣ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบทลงโทษกรณีรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร (บัญชีม้า)🏦 เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากได้รับความเสียจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงให้เปิดบัญชีธนาคาร เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเกรงกลัวต่อโทษที่อาจจะกระทบต่อตนเองและครอบครัวได้ ☘️มีบทลงโทษดังต่อไปนี้🙏👇🏻👇🏻 (ดู : 230)
#ประชาสัมพันธ์ #องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 📣📣📣ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 285)
📣📣แผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 🐕🐈🐱 (ดู : 103)
📣📣📣 การเฝ้าระวังป้องกันภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน☀☀🔥🔥 (ดู : 110)
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โอนคร้ั้งที่ 7 (ดู : 66)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 123)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2567 (ดู : 131)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต. สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,780.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,900.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 10)
ประกาศสรุปราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 8/8 จากแท็งก์น้ำประปา หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า ถึง วัดหุบเขาวงศ์  (ดู : 22)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 หลัง เพื่อใช้สำหรับจัดการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567 ตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ (ดู : 9)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 12)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่จุดกองอำนวยการ และบริเวณจุดพิธีโครงการตามโครงการแข่งขันกีฬาตำบลกำเนิดนพคุณประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14)
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำป้าย (ดู : 7)
 
วีดีโอ VDO องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
 
วันที่ 22 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการพ่นหมอกควัน หมู่ที่ 8 บ้านดอนสง่า
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 504)
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 87)
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานของ อบต.กำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 85)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 177)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 125)
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 131)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
พระธาตุเจดีย์ศรีนพคุณ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ คลิ๊กที่นี่
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs