Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 หัวหน้าส่วนราชการ
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประหยัดพลังงาน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 13 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ขุดลอกคลองระหารวังตะเคียน บ้านปอแดง หมู่ 3 (ดู : 1) 13 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 2) 12 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 6) 10 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตท่อประปา ถนน อบต.สาย 2/2(บริเวณประปาหมู่บ้าน ถึง บริเวณบ้านนางสาวพะนอ กองเลข และบริเวณบ้านเช่านายเสริม สลักคำ) (ดู : 5) 6 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 6 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 5) 4 มิ.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกำเนิดนพคุณ (ดู : 10) 30 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 (ดู : 11) 30 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 29 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 3751 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 7) 28 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ชนิดกรอบหลุยส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 28 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายางสำหรับงานสวัสดิการและสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 28 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 11) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้า่งจัดทำพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์โทนสีเหลือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 14) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ถนน อบต.สาย 7/12 ห้วยกะจิ (บริเวณบ้านนายธนะสิทธิ์ จันทร์กระจ่าง ถึงบ้านนายประภาศ พ่วงตรง) บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 (ดู : 13) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ (ดู : 11) 27 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้ออาหารเสริม (นม) (ดู : 52) 20 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 55) 15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 15 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า (ดู : 15) 14 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 14) 14 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำบ้านหนองตาจ่า ถนน อบต.สาย 7/7 บ้านหนองตาจ่า หมู่ 7 (ดู : 22) 13 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 9 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 25) 9 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 31) 7 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 7 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยไร่นายสอิ้ง แขกเมือง บ้านดอนสง่า หมู่ ๘ (ดู : 25) 7 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.ชนิด 2 ช่อง ถนน อบต.สาย 8/2 (ข้างที่ดินนายไปล่ ทัพนาค) บ้านดอนสง่า หมู่ 8 (ดู : 12) 7 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 2 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 2 พ.ค. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนสง่า ม.8 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 26 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลกำเนิดนพคุณ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 16) 26 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 19 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 19 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 19 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอื่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 18 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 18 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 18 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 19) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง แยกถนน อบต.สาย ๒/๔ (ซอย ๒) (ข้างบ้านนางสาววัฒนาภรณ์ ทองศิริ ถึง ถนน อบต.สาย ๒/๖) (ดู : 17) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน อบต.สาย ๗/๑๔ (หน้าบ้านนางอำไพ ดวงเดือน ถึง หน้าบ้านนางทองคำ ชมเชย) บ้านหนองตาจ่า หมู่ ๗ (ดู : 19) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม ขนาด 350 มล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น (ดู : 19) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุจราจร (ดู : 18) 10 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 3 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 3/10 (ข้างที่ดินนายวิทยา กลิ่นงาม ถึงที่ดินนางอุทัย สดใส) บ้านปอแดง หมู่ 3 (ดู : 26) 3 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 21) 2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกระเช้าหมายเลขทะเบียน 81-5986 ประจวบคีรีขันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 2 เม.ย. 2567
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน อบต.สาย 2/2 (ซอย 1) บ้านนาผักขวง หมู่ 2 (ดู : 34) 29 มี.ค. 2567
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  14 |  15 |  16 |  17 |  18 |  19 |  20 |  21 |  22 |  23 |  24 |  25 |  26 |  27 |  28 |  29 |  30 |  31 |  32 |  33 |  34 |  35 |  36 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs