Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อสำนักงาน
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ 150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 โทรศัพท์ 032-818160

 
นายณรงค์ พลายน้อย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
ข้อมูล อบต.
 ประวัติความเป็นมา
 สภาพทั่วไป
 สภาพทางสังคม
 โครงสร้างการบริหาร
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 นโยบายการบริหารงานสำนักงาน
 การบริหารขั้นพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 ศักยภาพตำบล
 ข้อบัญญัติ
 คู่มือประชาชน
 การร้องเรียน-ร้องทุกข์
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 ข้อมูลผู้บริหาร
 อำนาจหน้าที่
 สายตรงนายก
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลบุคลากร
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิก อบต.
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 หน่วยตรวจสอบภายใน
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
   ข้อมูลการดำเนินงาน
แผนพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ผลการปฏิบัติงาน
รายงาน
รายงานทางการเงิน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
กิจการสภา
กิจการสภา
รายงานการประชุมสภา อบต.
งานการเจ้าหน้าที่
มุมงานการเจ้าหน้าที่
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
แผนการปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนป้องกันการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ตรวจสอบภายใน
ตรวจสอบภายใน
การบริหารจัดการความเสี่ยง (RISK)
ควบคุมภายใน
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกัน
มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการการส่งเสริมคุณธรรม เเละความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
มาตรการป้องกันการรับสินบน
การให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
การปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E-Service
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประมวลจริยธรรม
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การจัดการองค์ความรู้
KM
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
อบต.กำเนิดนพคุณ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
แผนที่
สายตรงสำนักงาน
ติดต่อสำนักงาน
สอบถามข้อมูลข่าวสาร
สายตรงนายก
ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
กระดานสนทนา
ล็อกอิน-ผู้ดูแลระบบ
สำหรับเจ้าหน้าที่ อบต.
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 548) 7 ต.ค. 3105
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 (ดู : 6) 14 พ.ย. 2566
ให้ผู้มีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้่ของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลกำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ไปยื่นเเบบเเสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย (ดู : 5) 8 พ.ย. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง แจ้งให้มารับหลักประกันสัญญา (ดู : 10) 3 พ.ย. 2566
ประชาสัมพันธ์การขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 11) 3 พ.ย. 2566
ประกาศอบต.กำเนิดนพคุณ เรื่อง บัญชีผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของอบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 25) 2 พ.ย. 2566
แผนตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 29) 5 ต.ค. 2566
รายงานผลการแจ้งซ่อมโครงการก่อสร้างทางซึ่งอยู่ระหว่างค้ำประกันสัญญา (ดู : 22) 5 ต.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน (ดู : 21) 5 ต.ค. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 (ดู : 19) 4 ต.ค. 2566
เผยแพร่การทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 21) 3 ต.ค. 2566
เเผนการจัดเก็บภาษีเเละพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 18) 2 ต.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 11 (ดู : 26) 29 ก.ย. 2566
คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบภายใน ฉบับที่ 1/2567 (ดู : 26) 26 ก.ย. 2566
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 (ดู : 24) 13 ก.ย. 2566
ประกาศ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ดู : 26) 4 ก.ย. 2566
ประกาศ กำหนดกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ดู : 27) 28 ส.ค. 2566
ประกาศ กำหนดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ดู : 25) 28 ส.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 10 (ดู : 40) 18 ส.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 9/2566 (ดู : 70) 21 ก.ค. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8/2566 (ดู : 56) 12 ก.ค. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 53) 12 ก.ค. 2566
หนังสือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 86) 6 มิ.ย. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7/2566 (ดู : 97) 31 พ.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6/2566 (ดู : 47) 15 พ.ค. 2566
ฐานข้อมูลตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 38) 3 เม.ย. 2566
ลดจำนวนภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษีประจำปี 2566 (ดู : 66) 23 มี.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ได้รับการช่วยเหลือ (ดู : 87) 3 มี.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเเซมเเอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 90) 20 ก.พ. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 68) 16 ก.พ. 2566
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4/2566 (ดู : 65) 14 ก.พ. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (ดู : 62) 6 ก.พ. 2566
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บเเละรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บภาษีที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 79) 19 ม.ค. 2566
เเบบบัญชีรายการที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 (ภ.ด.ส.3) (ดู : 83) 17 ม.ค. 2566
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 (ดู : 64) 11 ม.ค. 2566
การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 66) 3 ม.ค. 2566
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2566 (ดู : 124) 13 ธ.ค. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3/2566 (ดู : 102) 6 ธ.ค. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 (ดู : 89) 1 ธ.ค. 2565
การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1/2566 (ดู : 79) 1 ธ.ค. 2565
เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติดาวน์โหลด แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT (ดู : 85) 29 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2565 (ดู : 79) 24 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2565 (ดู : 111) 17 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารความรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2565 (ดู : 79) 17 พ.ย. 2565
ข้อมูลข่าวสารเพื่อการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2565 (ดู : 88) 9 พ.ย. 2565
แจ้งประชาสัมพันธ์ข่าวคุ้มครองผู้บริโภค (ดู : 105) 9 พ.ย. 2565
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1/2566 (ดู : 107) 27 ต.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ เรื่อง ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 166) 11 ต.ค. 2565
รายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ (ดู : 35) 4 ต.ค. 2565
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 98) 28 ก.ย. 2565
เผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน (ดู : 100) 15 ก.ย. 2565
บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างของ อบต.กำเนิดนพคุณ (ดู : 188) 20 ก.ค. 2565
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (ดู : 155) 8 ก.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 147) 8 ก.ค. 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 175) 20 มิ.ย. 2565
โรคไข้เลือดออก (ดู : 35) 14 มิ.ย. 2565
ยาเสพติด (ดู : 136) 2 มิ.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต. กำเนิดนพคุณ (ดู : 142) 30 พ.ค. 2565
คำสั่งการแบ่งงาน การบริหารงาน และมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ (ดู : 124) 19 พ.ค. 2565
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 120) 12 พ.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลกำเนิดนพคุณ
  150 หมู่ที่3 ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 
โทรศัพท์ : 032-818160
โทรสาร : 032-818160
E-mail Address : kamnoednopphakhun@gmail.com
 
   Copyright © 2019. www.kamnoednopphakhun.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs